Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy”

Sklep internetowy „Suempol Sklep Internetowy” jest prowadzony przez: 

SUEMPOL Sp. z o. o.z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ulicy Białostockiej 69A, 17-100 Bielsk Podlaski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000145087, NIP: 543-202-53-28, REGON: 052143093, kapitał zakładowy 13 961 000.00 zł  

DEFINICJE: 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

SUEMPOL – SUEMPOL Sp. z o. o.z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ulicy Białostockiej 69A, 17-100 Bielsk Podlaski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000145087, NIP: 543-202-53-28, REGON: 052143093, kapitał zakładowy 13 961 000.00 zł.

Sklep Internetowy „Suempol Sklep Internetowy”– prowadzony przez SUEMPOL sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową http://sklep.suempol.pl

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „Suempol Sklep Internetowy”

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „Suempol Sklep Internetowy” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Koszyk zakupów– zakładka Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy”, w której wyszczególnione są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności. 

Zakładka produktu – strona w Sklepie Internetowym „Suempol Sklep Internetowy”, na której przedstawione są informacje na temat produktu i jego opis. 

Biuro Wsparcia Klienta –  biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 85 730 60 24 w godz. 8,00 - 16,00 oraz przez e-mail sklep@suempol.pl lub formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://sklep.suempol.pl/pl/contact

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.suempol.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

           - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

           - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

             - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Aktualna wersja przeglądarki internetowej: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

7. SUEMPOL nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2
Rejestracja i zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z zakładek Sklepu internetowego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym „Suempol Sklep Internetowy” każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Biura Wsparcia Klienta wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym „Suempol Sklep Internetowy” 
 5. Suempol Sp.z.o.o z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69 A może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,

- dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Suempol Sp.z.o.o z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69 A za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Suempol Sp.z.o.o z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69 A.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Suempol Sp.z.o.o z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69 A.
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy”, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 3. Za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym „Suempol Sklep Internetowy” odpowiedzialny jest wyłącznie Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;   

§ 4 
Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Wszystkie ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy”: 

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

- zawierają koszty opakowania i dostawy.

 

§ 5 
Zamówienie oraz zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://sklep.suempol.pl/ dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka zamówień.
 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie SUEMPOL oferty zawarcia umowy kupna zamówionego produktu. 
 7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SUEMPOL poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie 24 godzin od otrzymania Zamówienia.
 8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, SUEMPOL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 6 
Formy płatności i realizacja zamówienia

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej UPS

 1. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

- przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści Regulaminu;

- płatnością w systemie PayU;

 1. Koszty dostawy na terenie Polski zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. Klient indywidualny (konsument) razem z przesyłką otrzyma paragon fiskalny a podmiot prowadzący działalność gospodarczą fakturę VAT.
 3. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia dokonane w piątek zostaną najwcześniej zrealizowane w poniedziałek. Termin realizacji dostawy w sklepie wynosi 24 godziny robocze i jest liczony od momentu zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym sklepu. Następnie zamówienie przekazywane jest przewoźnikowi do doręczenia.
 4.  SUEMPOL nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklep.suempo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Klient musi zapłacić za całość zamówienia przelewem z góry na rachunek bankowy:
 7. Mbank

Oddział korporacyjny Białystok

Ul. Świętojańska 15

Rachunek PLN : 74 1140 1775 0000 2542 2700 1001

 

 

§ 7
Reklamacje

 1. Suempol Sp.z.o.o z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69 A. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: SUEMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ulicy Białostockiej 69A, 17-100 Bielsk Podlaski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000145087, NIP: 543-202-53-28, REGON: 052143093, kapitał zakładowy 13 961 000.00 zł, email: sklep@suempol.pl , Telefon: 85 730 60 24 w godz. 8,00 – 16,00. SUEMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji jakościowej w terminie do 24 godzin od dnia otrzymania zwrotnej przesyłki, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Reklamacja ilościowa oraz reklamacja w zakresie uszkodzonego lub nieszczelnego opakowania powinna być zgłoszona przez Klienta niezwłocznie, po otwarciu przesyłki w obecności kuriera.
 3. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – SUEMPOL wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność SUEMPOL z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił SUEMPOL za nabycie danego produktu.
 6. Suempol Sp.z.o.o z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69 A podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Suempol Sp.z.o.o z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69 A o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 8. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SUEMPOL Sp. z o. o.z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ulicy Białostockiej 69A, 17-100 Bielsk Podlaski, email: sklep@suempol.pl ,
 9. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 10. Suempol Sp.z.o.o z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69 A zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej nieprawidłowego działania Sklepu w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 8 
Gwarancja

 1. Na produkty sprzedawane przez SUEMPOL nie jest udzielana żadna gwarancja.

 

§ 9 
Odstąpienie od umowy. Zwrot należności

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym „Suempol Sklep Internetowy” w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować SUEMPOL (SUEMPOL Sp. z o. o.z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ulicy Białostockiej 69A, 17-100 Bielsk Podlaski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000145087, NIP: 543-202-53-28, REGON: 052143093, kapitał zakładowy 13 961 000.00 zł, email: sklep@suempol.pl, Telefon: 85 730 60 24 w godz. 8,00 - 16,00 ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. My ponosimy koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

- umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy lub wycofania Zamówienia przez konsumenta, w sytuacji gdy zamówienie nie zostało, jeszcze zrealizowane zwrotowi podlega cała uiszczona przez konsumenta należność związana z częścią umowy, która nie doszła do skutku.
 2. Wzór odstąpienia od umowy:

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat SUEMPOL Sp. z o. o.z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ulicy Białostockiej 69A, 17-100 Bielsk Podlaski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000145087, NIP: 543-202-53-28, REGON: 052143093, kapitał zakładowy 13 961 000.00 zł, email: sklep@suempol.pl, Telefon: 85 730 60 24 w godz. 8,00 - 16,00 – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

§ 10 
Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez SUEMPOL danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym „Suempol Sklep Internetowy” oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy”, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym „Suempol Sklep Internetowy”. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez SUEMPOL danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym „Suempol Sklep Internetowy”
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez SUEMPOL.
 3. SUEMPOL przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym „Suempol Sklep Internetowy” a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” poświęconej polityce prywatności.

§ 11
 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. SUEMPOL zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy”.
 3. SUEMPOL nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 9 ust. 1 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 9 regulaminu.
 5. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy „Suempol Sklep Internetowy” korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego „Suempol Sklep Internetowy” Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Suempol Sklep Internetowy” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Suempol Sp.z.o.o z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 69 A a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SUEMPOL.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazałoby się sprzeczne z zasadami powszechnie obowiązującego prawa, lub uznane za zawierające klauzule niedozwoloną w rozumieniu art. 3851 KC, strony uznają takie postanowienie za nieistniejące i będą w ich miejsce stosować inne odpowiednie ustalenia wypełniające jak najdokładniej wolę stron, a dopuszczalne w świetle przepisów obowiązującego prawa. 
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:58a575b07b8ba62b4ab980b1dcd17f37#0}
Click Shop | Hosting home.pl